Grupy towarowo-usługowe (GTU) – nowe oznaczenia w JPK

Grupy towarowo-usługowe (GTU) – nowe oznaczenia w JPK

Z uwagi na czas pandemii termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących przesyłania JPK_VAT w nowej odsłonie został przesunięty dla dużych podmiotów z dnia 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 pażdziernika 2020 roku. W tym terminie wszystkie przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie i duże będą zobligowane do przesyłania JPK_VAT po nowemu. Nowa struktura plików JPK będzie obejmowała część deklaracyjną i ewidencyjną. Nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K, które odejdą do historii.

Co będzie zawierał nowy JPK_VAT?

Co do zasady w nowej konfiguracji JPK_VAT będzie zawierał wszystkie informacje jakie były w dotychczasowych deklaracjach i jeszcze dodatkowe dane:

 • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres rozliczeniowy,
 • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
 • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

JPK_VAT będzie składany w 2 wariantach:

 1. JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie.
 2. JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Więcej informacji na temat zmian w deklaracjach VAT i JPK_VAT można przeczytać tutaj.

Rozporządzenie w sprawie JPK_VDEK

W ślad za zmianami jakie zostały zapisane w ustawie o podatku od towarów i usług Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019 poz. 1988), które zaczęło obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. W Rozporządzeniu określono szczegółowy zakres danych jakie powinny być zawarte w części deklaracyjnej i w części ewidencyjnej.

Zakres informacji w części ewidencyjnej

Część ewidencyjna jest odzwierciedleniem tych informacji, które zawarte są w ewidencjach VAT zakupu i sprzedaży. Na podstawie prawidłowo wprowadzonych dokumentów sprzedaży i zakupu będzie można właściwie rozliczyć podatek VAT należny i naliczony. Do tego niezbędne jest właściwe wprowadzenie stawek podatku VAT, podstawy opodatkowania przy WNT i WDT, imporcie towarów, procedurach szczególnych jak usługi turystyki czy dostawy towarów używanych, wydatków na zakup kas rejestrujących. W ewidencjach muszą się znaleźć dokładne dane nabywcy i dostawcy, numer i data faktury, dokumentu celnego, data dokonania lub zakończenia dostawy jeżeli jest różna od daty wystawienia faktury. Poza danymi, które są wykazywane również obecnie będą obowiązywały dodatkowe oznaczenia niektórych towarów i usług. Wprowadzone grupowanie ma na celu wskazanie, które towary i usługi znajdują się w obszarze nieprawidłowości rozliczeń podatkowych. Jeżeli towary i usługi nie znajdują się w klasyfikacji GTU pole w pliku JPK pozostanie puste.

Grupy towarowo-usługowe (GTU)

Kody grup towarów i usług GTU służące oznaczeniom dokumentów w ewidencjach sprzedaży i zakupu zaprezentowano poniżej.

Oznaczenia dotyczące dostaw TOWARÓW:

Oznaczenie GTUOpis
GTU 01napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwa, wina, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU 02towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, m.in. benzyny silnikowe, lotnicze, gaz płynny, oleje napędowe, opałowe
GTU 03olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU 04wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU 05odpady – wyłącznie określone w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: odpady szklane, z papieru i tektury, odpady gumowe, z tworzyw sztucznych, surowce wtórne
GTU 06urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: dyski SSD, konsole do gier, aparaty fotograficzne, komputery, jednostki pamięci, telefony, części i akcesoria do fotokopiarek
GTU 07pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10
GTU 08metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
GTU 09leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne
GTU 10budynki, budowle i grunty

Oznaczenia dotyczące świadczenia USŁUG:

Oznaczenie GTUOpis
GTU 11w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU 12o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU 13transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

Poza grupowaniem towarów i usług według kodów GTU w Rozporządzeniu wskazano jeszcze dodatkowe oznaczenia jakie mają się znaleźć w ewidencji sprzedaży.

Pozostałe oznaczenia:

OznaczenieOpis
SWdostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
EEświadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
TPpowiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
TT_WNTwewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
TT_Ddostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
MR_Tświadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
MR_UZdostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
I_42wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
I_63wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
B_SPVtransfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWAdostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
B_ MPV_PROWIZJAświadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
MPPtransakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Ewidencja sprzedaży będzie zawierała następujące dodatkowe oznaczenia dowodów:

 1. RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.
 2. WEW – dokument wewnętrzny
 3. FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy – faktura do paragonu.

Ewidencja zakupów będzie zawierała następujące dodatkowe oznaczenia dowodów:

 1. VAT_RR – faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.
 2. WEW – dokumentu wewnętrznego.
 3. MK – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.
 4. IMP – podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.

Zmiany jak widać są obszerne a pomyłki mogą przedsiębiorcę dużo kosztować. Za każdy błąd będą nakładane kary pieniężne w wysokości 500 zł.Jakie zmiany przyniosła tarcza 3.0 – przeczytaj.

Koniec deklaracji VAT-7 i VAT-7K – najważniejsze pytania:

🔸 Kiedy zmiany wejdą w życie?

Zmiany dotyczące plików JPK_V7M i JPK_V7K wejdą życie od 1 października 2020 roku.

🔸 Jaki jest cel wprowadzanych zmian?

Zmiany i wprowadzenie nowych struktur JPK mają na celu uproszczenie rozliczeń podatku VAT.

🔸 Czy coś zmieni się również w ewidencjach VAT?

Tak – poza dotychczasowymi informacjami pojawią się nowe oznaczenia GTU.